Landgoed Lonneker

Ten oosten van Lonneker (gemeente Enschede) ligt het landgoed op de oostflank van de Lonnekerberg en valt binnen de landinrichting Losser. Op het landgoed stond een vervallen oude boerderij met bijgebouwen. Het geheel is landschappelijk fraai gelegen met de bebouwing op de rand van het beekdal en omgeven door een mozaïek van bos, grasland en akkers. Het reliëf is verrassend in een samenspel van vloeiende en abrupte overgangen in een vanzelfsprekende eenheid. De graslandpercelen aan noord- en zuidzijde op het landgoed zijn begrensd en gerealiseerd als nieuwe natuur met als doel om halfnatuurlijk grasland te realiseren. De overige hebben een agrarische bestemming, maar worden wellicht ook richting natuur ge-extensiveert. Van zuidwest naar noordoost wordt het landgoed doorkruist door de beek. Deze beek heeft in de jaren 1980 als houtwalbeek vorm gekregen. Het landgoed is dan ook een fraai voorbeeld van het kleinschalige cultuurlandschap.

De ambitie is om die afwisseling met kenmerkende natuur- en landschapswaarden te versterken, waar de eigenaar voldoende privaat kan wonen en de bezoeker verrast zal worden door de speelse afwisseling van het kleinschalige glooiende landschap met bos en open ruimten. De natuurlijke potenties zullen in eerste instantie leidend zijn voor de aanbevelingen. Tevens is het herstel en versterken van de landschappelijke structuren een doelstelling De subtiele afwisseling van goed en slecht doorlatende lagen is de basis voor bijzondere geohydrologische omstandigheden. De combinatie van sterk reliëf en afwisseling in watervoerendheid zorgt ervoor dat er bronnen op de stuwwal (kunnen) ontspringen.

Herstel van de waterhuishouding in het gebied zal leiden tot een waardevol beeksysteem met kenmerkende schrale vochtige tot natte vegetaties in de flank. De oude historische boerderij wordt gerestaureerd en als bijgebouw gebruikt. Op de plek van de huidige landschapsontsierende schuren wordt een nieuwe kapschuur gebouwd in traditionele vorm. De bouw van de nieuwe woning vindt gedeeltelijk plaats op de locatie van een oude schuur, waarmee de op het erf aanwezige karakteristieke bomen behouden blijven. Het huidige erf kent een speelse inrichting (kenmerkend voor een oud erf) en heeft een centrale plek in het midden. Met de nieuwe indeling blijft deze indeling in principe hetzelfde: de gebouwen vormen een driehoek en liggen niet haaks op elkaar. Vanaf de met nieuwe lindes aan te planten oprit staat de oude boerderij vooraan op het erf en blijft dus visueel het hoofdgebouw.

Door het aanwezige sterke hoogteverloop ter hoogte van de woning is de mogelijkheid gecreëerd om verdiept en dus uit het directe zicht, in aansluiting op de in het souterrain aanwezige wellness een zwembad te realiseren. Door het omliggende terrein als het ware weer terug over het zwembad heen te boetseren wordt het geheel op passende wijze met de omgeving vervlochten.

In het beplantingsplan van landgoed Lonneker is terdege rekening gehouden met de plaatselijk aanwezige omstandigheden en biotopen om deze vervlechting met het omliggende landschap zo optimaal mogelijk gestalte te geven. De uitvoering van dit project is in 2014 afgerond.

fotografie:  Maayke de Ridder Photography

Denkers in Tuinen background image