Landschappelijke tuin Groede

het golft zoals het golft

Startpunt van landschappelijke tuin Groede was het ontwerpen van een natuurlijke onderhoudsarme tuin, waarbij het realiseren van het totaalplan zeker in meerdere fases plaats gaat vinden. Allereerst wordt nog de complete boerderij onder handen genomen. Belangrijk is ook dat de sfeer van deze voor Nederland unieke plek ook de goedkeuring kan wegdragen van Landschapsbeheer Zeeland. Deze organisatie heeft daar ook de afgelopen jaren zorggedragen voor de aanplant van fruitbomen en het onderhoud van de daar reeds aanwezige bomen. Daarnaast werd ook gezorgd voor de aanplant van het aan het water gelegen riet en het beheer ervan.

Door het (deels) in oorspronkelijke staat terugbrengen en deels verder vergraven van een oude, inmiddels grotendeels verlandde kreekarm, wordt op relatief simpele wijze een deel van de kavel tot ’privé’ eiland omgevormd waarmee de ligging aan de kreek nog tastbaarder wordt. Ook biedt dit volop mogelijkheden om de op deze plek zo passende passende natuurwaarden tot ver op de kavel door te trekken.

De hogere situering van de bebouwing op de kavel geeft aansluitend ruimte om het aanwezige hoogteverschil in een aantal vloeiende, golvende lijnen direct vanaf de woning te profileren om die vervolgens geheel van grassen te voorzien. Hierdoor ontstaat één aaneengesloten beeld van golvende, in de wind wuivende grasstroken die daarmee een passende en overweldigende overgang vormen naar het achterliggende landschap. Bij binnenkomst op het tussen de bebouwing gesitueerde pleintje sturen de golvende lijnen de blik over de kreek naar de in de verte gelegen kerkspits.

De nieuwe aanplant in het plan sluit nadrukkelijk aan op het omliggende zeeuwse landschap. Enige verbijzonderingen zijn de langgerekte border opzij van de berging en de met een oplopende haag omzoomde ovale moestuin, die als een parel aan de ketting zijn plaats inneemt tussen de bebouwing en de fruitboomgaard. Een losse groepering van een groot aantal witte berken vormt de overgang naar het achterliggende landschap.

Denkers in Tuinen background image